NRRL celebrates 90th anniversary

Yesterday, the Norwegian national society, Norsk Radio Relae Liga, celebrated its 90th anniversary